Odstúpenie od kontraktu vinou kupujúceho

24.01.2018 GK

K nenaplneniu kontraktu vinou kupujúceho môže nastať na základe skutočností kedy:
A. kupujúci tovar nechce, nedostaví sa pre neho do 24 hodín od stanoveného termínu prevzatia objednávky 
B. kupujúci nespĺňa požiadavky ohľadom vekového limitu (alkohol, tabakové výrobky), a nie je s ním jeho zákonný zástupca, či osoba spĺňajúca daný limit ochotná prevziať zásielku. V takomto prípade sa považuje kontrakt za neplatný a prebieha jeho stornovanie s nasledovnými podmienkami:
1. tovar s dlhou dobou spotreby - je použitý na ďalší predaj obchodníkom,vybalený a umiestnený na prevádzke
2. tovar s krátkou dobou spotreby  (ovocie, zelenina, pekárenské výrobky, narezaný tovar, nevratný tovar z titulu hygienických noriem) je už natrvalo majetkom klienta a nevracia sa naspäť obchodníkovi, pokiaľ ten s tým nebude vyslovene súhlasiť. Klient je povinný ho prebrať, alebo zabezpečiť jeho odvoz a likvidáciu na svoje náklady
3. tovar na objednávku, ktorý prevádzka zabezpečila do stanoveného limitu (zvyčajne 24 hodín) je rovnako majetkom kupujúceho a pokiaľ sa prevádzka nerozhodne akceptovať jeho vrátenie je tento tovar majetkom klienta
4. ak si zákazník nechal zabaliť tovar do prenosných obalov(tašiek) tie sú jeho a budú mu vyúčtované
5. za nezrealizovanú objednávku bude zákazníkovi teda zúčtovaná cena tovaru, ktorý sa už nemohol vrátiť naspäť do predajného procesu povýšená o poplatok 3 EUR za zabalenie a opätovné vybalenie tovaru.Tento poplatok prináleží predajcovi
6. predajca je povinný pri odstúpení od zmluvy vystaviť daňový doklad na body 2. - 5. a výšku uvedeného dokladu uviesť do systému cez aplikáciu DRIVE_IN.client. Následne bude uvedená skutočná suma zúčtovaná z pôvodnej zadržanej pred autorizačnej sumy klienta (platba kartou), alebo mu zvyšné peniaze budú vrátené na účet (platba cez internet banking)
7. súčasne sa na základe danej skutočnosti napočítava karma daného klienta na účely budúceho posudzovania rizikovosti a dôveryhodnosti daného zákazníka